pp
EFU pravilnik

 

efu

PRAVILNIK O BODOVANJU
( W O )

UNIJA EUROPSKIH PREVRTAČA
(EFU)

za umjetničko letački golubarski sport

PRAVILNIK O BODOVANJU ( W O )
UNIJE EUROPSKIH PREVRTAČA (EFU)
za umjetničko letački golubarski sport
prema EFU – rješenju od 27.03.2004.

Popis skraćenica:

WO   = pravilnik o bodovanju,
FT     = natjecatelj,
WR   = sudac za bodovanje
WRA =sudac pripravnik (stažista) za bodovanje,
HS     = natjecanje s kućnog praga ili iz kućnog ambijenta,                  
FK     = natjecanje s pokretnim letačkim kavezom (PLK-let na livadi)

Sadržaj:

A OPĆI DIO

A 1 Područje važenja
A 2 FT, kućni let, letački kavez
A 3 Uvođenje kontrole WO a
A 4 Jedinstvena primjena WO
A 5 Naknadno ispitivanje sumnjivo
A 6 Sezona letenja
A 7 Pravilnik o letilištu za natjecanje
A 8 Zabrana treninga prilikom FK (PLK)-natjecanja
A 9 Organi na letilištu prilikom natjecanja
A 10 Smještaj za golubove prilikom natjecanja
A 11 EFU-natjecanja HS i FK
A 12 Pravo sudjelovanja na EFU-prvenstvu bodovanih letova
A 13 Zaštita životinja
A 14 Mjere pri povrjedi WO-a

B OPĆA PRAVILA BODOVANJA

B 1 Prijem bodovanog leta
B 2 Klauzula o srodstvu pri
B 3 Rok zabrane i vlasništvo
B 4 Startanje sa više pasmina (rasa)
B 5 Čistoća vrste
B 6 Prstenja
B 7 Vrijeme bodovanja
B 8 Vrijeme utjecaja poslije starta
B 9 Početak i završetak bodovanja
B 10 Novi start
B 11 Prekid bodovanja
B 12 Završetak bodovanja (rezime)
B 13 Maksimalno vrijeme letenja prijemu leta
B 14 Regulativa o kaznenim bodovima kod FK
B 15 Prekid natjecateljskog leta nad golubovima
B 16 Smetnje za vrijeme natjecateljskog leta
B 17 Sredstva za mamljenje (mamci) po natjecateljskoj klasi
B 18 Izvješća o letu i potpisi
B 19 Obrada rezultata leta
B 20 Plasman i dodjela pehara
B 21 Proporcionalni sistem

C PRAVILNIK O SUCIMA ZA BODOVANJE

C 1 Pravo na bodovanje
C 2 Odobrenje za suca za bodovanje
C 3 Oduzimanje odobrenja za bodovanje
C 4 WR-isprava
C 5 Obuka pripravnika (stažista)
C 6 Letovi pri obuci i zajednička bodovanja
C 7 Ispunjavanje izvješća o letu
C 8 Odvojena bodovanja kod više WR
C 9 Sposobnost vida WR-a
C 10 Mjesto gdje stoji WR
C 11 Pomoćna sredstva pri bodovanju

D KLASE BODOVANJA I OPIS UČINKA

D 1 Klase bodovanja i pripajanje vrsta
D 2 Učlanjivanje novih pasmina Roller-a
D 3 Figure leta (definicija)
D 4 Kombinacije figura (Klatschtümmler) 3 - goluba
D 5 Klase bodovanja za Purzler-a
D 6 Klase općeg bodovanja za Roller-a solo let (let jednog goluba)
D 7 Klase bodovanja za Rolltümmler-a
D 8 Klase bodovanja za Birmingham-Roller-a Wammen-a
D 9 Klase bodovanja za Galatzer-Roller-a
D 10 Klase bodovanja za Orijentalnog
D 11 Klase bodovanja za Tapšače
D 12 Klase bodovanja za Tapšače
D 13 Klase bodovanja za Wuta-u 
D 14 Klase bodovanja za Dunek-a otvorenog i zatvorenog
D 15 Klase bodovanja za Kelebek-a
D 16 Otvorene klase

E IZVJEŠĆA O LETU

E 1 Za Roller-e, Purzler-e i Tapšače Štand 27.03.04
E 2 Za Obrušivače (Wuta, Wammen) Štand 27.03.04
E 3 Za Vrtače (Dunek: otvoreni i zatvoreni) Štand 27.03.04
E 4 Za Igrače (Kelebek) Štand 27.03.04

F DONOŠENJE RJEŠENJA I NJIHOVO STUPANJE NA SNAGU

Ovaj pravilnik o bodovanju je sastavio DFC– kontrolor (Flugwart) Franz Stinglhammer, a o njemu je raspravljano na EFU-sjednici od 27. 03. 2004 u Mosbach-u i u nekim točkama je dopunjen. Jednoglasno je zaključeno, da ovaj WO stupi na snagu već od letačke sezone 2004. Za ispravnost EFU-predsjednik EFU –kontrolor potpisao  Werner Kneidl i Martin Mayer

A OPĆI DIO

A 1 Područje važenja


Ovaj WO važi za HS i FK letove.
Specijalne regulative za HS ili FK su navedene u pojedinačnim točkama.

A 2 Natjecatelj, kućni let i letački kavez

Svaki prijatelj sporta koji pusti, da se kod HS ili FK primi let koji se boduje, označava se kao natjecatelj (FT). Razlika između HS i FK je u tome da kod HS bodovanja golubovi jako dobro poznaju svoju okolinu, a kod FK natjecanja golubovi moraju startati u njima nepoznatoj okolini. Zbog korektnosti prema drugim prijateljima sporta ne smije se ne mjestima za trening vršiti bodovanje letačkog kaveza. FT potvrđuje svojim potpisom na izvješću o letu da on na FK mjestu još nije pravio trening letove. Da bi provjerio WR da golubovi zaista startaju na stranom terenu, on mora odrediti “mjesto puštanja”.
Natjecateljski letovi na redovno korištenim FK mjestima moraju se uvrstiti u HS- bodovanje. Tada važe samo odredbe za HS, a sve regulative za FK ne nalaze primjenu.

A 3 Uvođenje i kontrola WO

Za pravilnu primjenu WO nadležan je EFU i državni klubovi sa njihovim grupama. Svi natjecatelji i WR su obvezni pridržavati se WO i to potvrđuju potpisom na izvješću o letu. Svi kontrolori, svi članovi uprave i vođe grupa kontroliraju pridržavanje WO.

A 4 Jedinstvena primjena WO

Ocjenjivanje letova u grupi vrši se strogo prema pravilima WO, svejedno da li se radi o mladim ili starim golubovima i svejedno da li je FT mlad ili odrasla osoba.
Kod rezultata bodovanja ne smiju se uzeti u obzir čak ni nepovoljni vremenski uvjeti niti nepovoljna FK-mjesta.

A 5 Naknadna kontrola sumnjivo bodovanih letova

Izvješća o letu moraju se žurno dostaviti kontroloru. EFU ili državni klub mogu izvješća o letu koja su pristigli sa zakašnjenjem, proglasiti nevažećim. Kod sumnjivih izvješća, kontrolor može prema odluci uprave, zahtjevati usporedno bodovanje od strane drugog suca.

A 6 Letačka sezona

Letačka sezona počinje 01.01., a završava sa 31.12. svake godine.
U izvješću o letu treba upisati za koji državni klub starta FT. Ako nedostaju ovi upisi ili ako je navedeno više državnih klubova, tada se natjecateljski let pri ocjenjivanju ne može uzeti u obzir. Da bi bila omogućena jednakost, na FK-natjecanju može  FT po natjecateljskoj klasi startati samo za jedan državni klub, čak i kada je član više udruga, odnosno državnih klubova.

A 7 Pravilnik o letilištu za FK- natjecanja

Kod FK-natjecanja, organizator mora napraviti pravilnik o mjestu za letenje, odnosno, o tijeku letenja. Pri tome mora voditi računa o regulativama WO-a i rješenjima (»odlukama«) državnog kluba.

A 8 Zabrana leta prilikom FK-natjecanja na mjestu za letenje (»letilištu«) i u okolini

Zbog korektnosti u odnosu na druge FT, na mjestu za letenje vlada apsolutna zabrana treninga. Ovo važi i za golubove, koji ne sudjeluju na natjecanju. Čak ni u bližoj okolini (zračna linija od minimalno 5 km) za vrijeme natjecanja ne smiju se trenirati golubovi, kako oni koji su eventualno zalutali prilikom treninga, ne bi ometali golubove koji sudjeluju u natjecanju. Naročito kod priključene tržnice (»burze«) golubova, treba voditi računa o tome, da se ne oslobodi ni jedan golub. Uprava može napraviti izuzetak od ove odredbe i da na primjer dozvoli “Pokazni let za gledatelje“. Postavljanje letačkih kaveza u blizini terena za natjecanje i dropiranje izgubljenih golubova, smije se vršiti samo uz odobrenje uprave letenja. Ako je upravo izvršen jedan natjecateljski let, treba pribaviti suglasnost FT-a. Povrjede ovih odredbi dovode automatski do zabrane startanja, odnosno, već izvedeni natjecateljski let će se proglasiti nevažećim. Uprava letenja može da prilikom povrjede odredbi izreći i druge mjere, kao na primjer ukor.

A 9 Osoblje na letilištu prilikom FK-natjecanja

Letilište mora da bude jasno razgraničeno i gledatelji se ne smiju nalaziti na njemu. Ograničeno područje treba biti toliko veliko, da se WR mogu smjestiti u okviru njega, a da pritom neometano obavljaju svoj rad. Na letilištu (ograničenom području) za vrijeme natjecateljskog leta, smiju se zadržavati samo WR, WRA, osoblje uprave leta i FT.
FT ne smije na letilištu dovoditi nikakve pomoćnike. Svaka aktivna pomoć (drugog prijatelja sporta) za vrijeme natjecateljskog leta, dovodi do neispravnog leta. To isto vrijedi i za prijeme letova koji nisu primljeni u okviru natjecanja.Izuzetno kod hendikepiranih natjecatelja ili kod djece može se odobriti pomoćnik, koji međutim, ne smije aktivno utjecati na događaje koji se odnose na let.

A 10 Smještaj za golubove prilikom FK natjecanja

Organizator natjecanja treba voditi računa o smještaju golubova, oni moraju biti smješteni u odgovarajućim prostorijama i kavezima, prema pravilima o zaštiti životinja.
Kako golubovi ne bi bili ometani, u istoj prostoriji ne smije se održavati trgovina golubovima. Prostorija mora imati mogućnost zaključavanja, a pristup trebaju imati samo natjecatelji čiji su golubovi smješteni. U načelu je sam FT odgovoran za osiguranje prehrane i brigu o svojim golubovima.

A 11 EFU-natjecanja HS i FK

Iz izvješća o bodovanju leta s kućnog praga i međunarodnim FK natjecanjima koji su od strane državnih klubova dani EFU, određuju se EFU prvaci. Po klasi bodovanja se ocjenjuje FT  samo sa svojim najboljim letom, čak iako je napravio natjecateljske letove za različite državne klubove. Kontrolori EFU zemalja, pregled rezultata leta za proteklu sezonu letenja, moraju predati EFU kontroloru najkasnije do 31.01 sljedeće godine (rok za isključenje). Na zahtjev EFU kontrolora treba predati i izvješća o letu svakoj EFU zemlji članici, te na njen zahtjev osigurati uvid u svu dokumentaciju.

A 12 Pravo na sudjelovanje kod ocjenjivanja na EFU prvenstvu

Najvažniji preduvjet kod ocjenjivanja na EFU prvenstvu je da se u svim zemljama koje su sudionici, primjenjuju ista mjerila pri ocjenjivanju. U ocjenjivanju dakle mogu učestvovati samo zemlje koje imaju obučene WR prema ovom WO i koje redovno sudjeluju u sličnom bodovanju i letovima za obuku na međunarodnim natjecanjima.
Iz svake bi zemlje članice trebalo, da po natjecateljskoj klasi, godišnje najmanje 1 WR napravi slično bodovanje sa WR-om iz neke druge EFU zemlje. Koje će zemlje moći sudjelovati u ocjenjivanju na EFU prvenstvu, utvrđuje EFU rješenjem (“odlukom”).

A 13 Zaštita životinja

Svaki WR i FT moraju voditi računa o pridržavanju odredbi za zaštitu životinja.
To podjednako važi za odgoj, transport, smještaj, kao i za događaje prilikom leta golubova. Povrjeda odredbi o zaštiti životinja ima za posljedicu ne važenje natjecateljskog leta. Ako jedan golub za vrijeme natjecateljskog leta, pokaže netipično ponašanje (npr. nekontrolirano propadanje, nekontrolirana vrtnja i tako dalje ) WR je obvezan odmah prekinuti natjecateljski let. Do tada se postignuti bodovi gube tj. let je nevažeći.

A 14 Mjere pri povrjedi WO-a

Svaki WR i FT je obvezan prijaviti povrjedu WO-a kontroloru. Uprava odlučuje o kazni zbog povrjede pravilnika. Zavisno od težine povrjede, može biti izrečena opomena, oduzeti se pravo na let ograničeno i neograničeno, oduzeti se isprava sucu za bodovanje i tako dalje.

B Opća pravila bodovanja

B 1 Prijem natjecateljskog leta


Natjecateljski let je važeći, kada ga primi WR koji je ovlašten za bodovanje (vidi pravilnik o sucima koje vrše bodovanje).
Bodovanje vrše 2 ili više WR.
Na međunarodnim FK natjecanjima bodovanje vrše najmanje dva WR, a oni sami ne smiju startati kao FT u dotičnoj natjecateljskoj klasi.
Natjecatelj mora sam organizirati prisustvo WR-a i nabaviti odgovarajuća izvješća o letu.
Odstupajući od ovog, kod FK natjecanja se od strane uprave dodjeljuje WR i pribavljaju izvješća. Natjecatelj mora prihvatiti dodijeljenog WR-a. Natjecateljski letovi su važeći samo kada se koriste aktualna izvješća objavljena u WO.

B 2 Klauzula o srodstvu pri prijemu leta

Bliski rođaci (bračni partner ili partner životne zajednice, roditelji i djeca, bake, djedovi, unuci, kao i braća i sestre) ne mogu jedni drugima primati natjecateljske letove.

B 3 Rok zabrane kod prijema leta i vlasništvo nad golubovima

Natjecatelj svojim potpisom na izvješću potvrđuje da je svaki golub njegovo vlasništvo i da ni s jednim golubom u posljednjih trideset dana nije napravio natjecateljski let, preko nekog drugog natjecatelja. Povrjeda ovog propisa može imati za posljedicu dugotrajniju zabranu startanja.

B 4 Startanje sa više pasmina u jednoj natjecateljskoj klasi

Da bi se kod FK natjecanja osigurala jednakost šansi, svaki FT smije po natjecateljskoj klasi startati samo sa jednom vrstom-rasom. Pri godišnjoj ocjeni za FK i HS, u svakoj se natjecateljskoj klasi boduju sve vrste jednog FT i objavljuju se rezultati, ali se kod plasiranja i dodjele nagrada, u svakoj natjecateljskoj klasi uzima u obzir samo vrsta sa najboljim rezultatom po FT-u.

B 5 Čistoća pasmine (rase)

Svi golubovi jednog jata (grupe) mora biti tipični za vrstu. Natjecatelj se svojim potpisom na izvješću obvezuje da se natječe sa golubom tipičnim za tu vrstu. Pridržavanje ove regulative kontrolira WR. WR može odbiti natjecateljski let sa golubom netipičnim za vrstu ili o tome izvijestiti kontrolora. Kontrolor odlučuje o daljnjem postupku, uzimajući u obzir članove Uprave i ostale stručnjake. Na zahtjev članova uprave FT mora pokazati golubove i snositi nastale troškove (npr. putne troškove). Ako učesnik ne odgovori na ovaj zahtjev, to dovodi do nevaženja natjecateljskog  leta.

B 6 Prstenje

Golubovi moraju nositi priznato numerirano prstenje na nozi koje se ne može skinuti i na kojima se nalazi godišnji broj. Pod priznatim prstenjem se podrazumijeva ono, koje je izdala udruga EFU-zemlje članice ili udruge rasnih golubova (samo Savezi) ili koje su izdale druge udruge ili klubovi “Umjetničko-letačkih golubova”(“Kunstflug tauben”).
WR prije natjecateljskog leta, kontrolira pridržavanje ovih regulativa.

B 7 Vrijeme bodovanja

Obrušivači, Vrtači i Igrači: FK maksimalno 30 minuta, HS maksimalno 30 minuta Rolleri, Purzleri i Tapšači: FK maksimalno 30 minuta, HS po izboru maksimalno 30 min. ili 60 min. FT mora prije početka leta utvrditi kod WR-a koje vrijeme natjecanja će izabrati.

B 8 Vrijeme utjecanja na golubove poslije startanja

FT može poslije početka natjecanja (bodovanja) maksimalno 5 minuta utjecati na golubove i da ih animira na letenje. Pri tom FT ne smije povrijediti odredbe koje se odnose na zaštitu životinja i ne smije koristiti akustična sredstva, koja uzrokuju ometajuću buku. (npr. pucanje ili glasno trubljenje). Pod pojmom djelovanje se podrazumijeva kada npr. FT stane ispred PLK-a i svjesno ometa goluba pri slijetanju. Mamljenje golubova (B17) ne važi kao nedozvoljeno uticanje. Za mamljenje golubova ne smiju se koristiti ista sredstva, kao za tjeranje golubova. (npr. isti ton zviždanja, zastava iste veličine i boje). Ako FT mami golubove u roku petominutnog djelovanja, on ih naknadno ne smije više animirati na let, niti ih ometati pri slijetanju. Pri povrjedi ove odredbe (djelovanje i poslije pet minuta ili poslije dropiranja), poslije bezuspješne opomene od strane WR, automatski se završava vrijeme natjecanja.

B 9 Početak i završetak bodovanja

FT mora startati kompletno jato i sve dok traje vrijeme bodovanja, ne smije hvatati ni jednog goluba. Golubovi koji poslije pet minuta djelovanja na njih uskoče u FK, FT smije izvaditi tek poslije završetka bodovanja.
Bodovanje počinje kada prvi golub poleti.
Bodovanje se završava kod vidljivog slijetanja posljednjeg goluba ili pri isteku maksimalnog vremena bodovanja. Nebitno je ako ostali golubovi jata duže ostanu letjeti ili se za vrijeme leta odmaknu, odvoje, spuste… FT sam ima štetu, jer golubovi koji su daleko ne donose ni jedan bod, a vrijeme bodovanja teče i dalje.
Sve dok teče vrijeme bodovanja i leti bar još jedan golub, moraju se bodovati golubovi koji lete, sve dok je očigledno prepoznatljivo da je to golub iz startanog jata. Izuzetak kod Roller-a i Purzler-golubova: Ako se poslije 5-to minutnog vremena djelovanja na golubove jedan od njih spusti na HS ili FK ili u neposrednu blizinu (na primjer na krov automobila) on mora ostati sjediti.
Ako golub opet poleti, odmah se završava vrijeme bodovanja.
Kada golub sa tla, krova kuće ili automobila leti samo do letačkog kaveza ili do HS – ulaza, to ne dovodi do završetka bodovanja.
Specijalna pravila za HS:
po izboru može FT kod HS sam odrediti početak bodovanja i pustiti golubove prvo da se “uhodaju”. FT se mora  točno dogovoriti sa WR-om prije početka leta, kada treba početi bodovanje (start prvog goluba ili prema kazivanju FT-a)

B 10 Novi start

Roller-i i Purzler-i : Ako u roku utjecanja na golubove od 5 minuta (B8) sleti kompletno jato golubova, FT može ponovo startati golubove.
Vrijeme bodovanja, međutim teče dalje, ne počinje iznova. Zadržavaju se bodovi postignuti od početka bodovanja.
Obrušivači (Wu i Wa) i Igrači (Ke): Golubovi mogu u toku maksimalnog vremena za bodovanje od 30 minuta biti startani tri puta. Novi start može uslijediti tek kada WR utvrdi da je kompletno jato sletjelo.
Pri ponovnom startanju FT može do 5 minuta djelovati na svoje golubove i animirati ih na let (B8).
Poslije početka mamljenja FT više ne smije animirati golubove na let, niti  ih ometati pri slijetanju. Boduje se najbolji let. WR moraju dokumentirati svaki let na poleđini izvješća o letu i zadržati postignute bodove i vrijeme dropiranja (kod Wu i Wa). Vrtači (Dunek otvoreni i zatvoreni) Vidi kod Dunek, D14 WO

B 11 Prekid bodovanja

Sudac mora prekinuti bodovanje, ali vrijeme bodovanja teče i dalje, kada strani golubovi lete zajedno sa jatom i više se ne može besprijekorno prepoznati od kojih golubova potječe pokazana letačka figura.
Isto vrijedi kada droper ili drugi golubovi FT-a lete zajedno sa jatom. Bodovanje se smije nastaviti tek kada se ovi golubovi odvoje od natjecateljskih golubova i vrate do FK ili HS ili se spuste. Time se osigurava da se vrijeme letenja ne može produžiti zbog stranog dropera ili drugih golubova FT-a.
Ako WR zbog iste boje ne može prepoznati koji su se golubovi spustili (npr. droper ili natjecateljski golub) prekida se bodovanje sve dok FT kroz pokazivanje goluba koji se spustio (kontrola prstena) ne podnese odgovarajuće dokaze.
Kod Obrušivača, Vrtača i Igrača se bodovanje ne prekida, kada droperi lete zajedno sa prvo “potjeranim” golubovima, preko HS ili FK.

B 12 Završetak bodovanja (Rezime)

a) kada po mišljenju sudaca očigledno sleti posljednji golub iz jata (B9),
b) je isteklo vrijeme bodovanja (30 odnosno 60minuta) (B7),
c) natjecatelj prekine natjecateljski let (B15) ,
d) kod FK leta FT napusti letilište (ograničeno područje) sa svojim kavezom (B15),
e) WR završi bodovanje iz razloga koji se odnose na pravo zaštite životinja (A13)
 f) FT poslije završetka vremena djelovanja na golubove od 5 minuta, protiv pravila i dalje djeluje na golubove (B8)
g) za vrijeme djelovanja na golubove od 5 minuta, mami golubove, ali ih zatim ometa prilikom slijetanja ili ih opet animira na let (B8)
h) kada slete golubovi koji se nalaze u neposrednoj blizini HS-a ili FK-a i poslije 5- minutnog djelovanja na njih ponovo polete (B9).

B 13 Maksimalno vrijeme letenja

Za HS ne postoji maksimalno vrijeme letenja, to znači da golubovi mogu poslije završenog bodovanja letjeti i dalje, koliko žele. Kod FK najduže vrijeme leta iznosi 60 minuta za Roller-e i Purzler-e i 30 minuta za Obrušivače, Vrtače i Igrače.
Maksimalno vrijeme letenja počinje startanjem 1. goluba (kao vrijeme bodovanja). Poslije završetka vremena bodovanja, FT se mora potrudi da svi golubovi letači i droperi hitno uskoče u kavez.
FT zatim mora hitno napustiti letilište kako bi sljedeći natjecatelj mogao doći na start (nema hranjenja na letilištu).
Ako FT-u poslije završetka bodovanja nedostaju golubovi (nisu vizualno vidljivi), uprava letenja može zahtijevati da on svoj kavez odloži do isteka maksimalnog vremena leta na rub ili van terena za let, kako bi slijedeći natjecatelj mogao startati. Poslije isteka maksimalnog vremena letenja, FT samo uz odobrenje uprave smije ostaviti kavez .
Ako se vrate golubovi koji nedostaju oni se smiju dropirati samo uz dogovor sa novo startanim FT-om odnosno sa upravom letenja. Kod povrijede ove odredbe uprava može natjecateljski let proglasiti nevažećim i izreći druge mjere (na primjer ukor).

B 14 Pravilo, koje se primjenjuje pri prekoračenju maksimalnog vremena leta kod FK-letova

U toku maksimalno dozvoljenog vremena leta (30 odnosno 60 minuta) svi letački golubovi i droperi moraju biti opet u kavezu. FT smije i rukom staviti golubove u kavez.
Za svakog natjecateljskog goluba, koji u okviru maksimalnog vremena letenja nije u kavezu, odbija se kod leta od 3 goluba, 1/3 osvojenih bodova od ukupnog rezultata, (kod leta od 5 golubova 1/5, kod solo-leta svi LP osvojeni bodovi za učinak).
Bodovi koji se odbijaju (“negativni bodovi ”) uvijek se zaokružuju na cijele bodove.
Za dropera, koji se u toku maksimalnog vremena za let, ne nađe u kavezu, odbija se 50 bodova po droperu od ukupnog rezultata. Nema odbijanja bodova kada WR utvrdi da je očigledno jedan ili više golubova (natjecateljski golubovi i droper) u toku maksimalnog vremena za let, bilo napadnut od strane ptice grabljivice.

B 15 Prekid natjecateljskog leta

Kada natjecatelj prekine natjecateljski let, automatski se završava vrijeme bodovanja. Ako FT za vrijeme FK-leta sa svojim kavezom napusti startno mjesto (ograničeno područje) to važi kao prekid leta. Do tada postignuti bodovi ostaju zadržani.
Kod FK-letova kod prekida leta ne dolazi automatski do odbijanja bodova za nedostajuće golubove.
FT može sa svojim sandukom napustiti letilište i hvatati svoje golubove izvan letilišta. Ali on mora uhvaćenog goluba vratiti na letilište i da WR-u radi kontrole pokaže prsten. Nije dovoljan poziv telefonom radi informacije da je golub uhvaćen.
Ako nedostajući golubovi u okviru maksimalnog vremena letenja budu pokazani WR-u, ne dolazi do odbijanja bodova.

B 16 Smetnje za vrijeme natjecateljskog leta

Kada FT prekine natjecateljski let zbog slijedećih smetnji: napad ptice grabljivice, kada ujedno leti strani golub, zbog loših vremenskih prilika, “balona toplog zraka”, leta zmajeva i slično, ostaju važeći bodovi postignuti do tog trenutka.
Pošto do ometanja može doći zbog raznih razloga i često se događaju, kod FK– natjecanja svaki FT, u načelu, ima mogućnost samo jednog startanja po natjecateljskoj klasi.
To znači da je novi start u kasnijem trenutku isključen (čak i u slučaju napada ptice grabljivice). Mogućnost ponovnog startanja u roku od 5-to minutnog djelovanja za golubove ostaje naravno zadržana. (br. B 10). Također mogu Obrušivači u okviru maksimalnog vremena leta od 30 minuta startati do 3 puta (br. B 10).

B 17 Sredstva za mamljenje (“mamci”)

FT slobodno može birati koja će sredstva koristiti za mamljenje svojih golubova.
Nisu dozvoljena akustična sredstva za mamljenje koja uzrokuju ometajuću buku (na primjer: glasno trubljenje sirenom automobila, pucanje iz pištolja plašljivaca itd…). Z
a mamljenje natjecateljskog goluba ne smiju se koristiti ista sredstva, kao ona koja se koriste za “tjeranje” golubova (na primjer isti ton zvižduka, zastava iste veličine i boje itd.).
Ako se kao mamac koriste golubovi, treba voditi računa o propisima za zaštitu čovjekove sredine. Ni u kom slučaju se ne smiju ometati golubovi u njihovoj sposobnosti za letenje (na primjer: zabranjeno je odsijecanje, izvlačenje ili povezivanje perja). Oni moraju slobodno letjeti i ne smiju se držati za noge ili rep. Povrjeda ove odredbe dovodi automatski do nevaženja natjecateljskog leta.
WR se treba točno pridržavati ove odredbe.
Da bi utvrdio da su svi droperi opet u kavezu, WR bi prije početka leta i poslije isteka maksimalnog vremena letenja, trebao prekontrolirati broj dropera.

B 18 Izvješća o letu i potpisi

WR potpuno ispunjeno i potpisano izvješće o letu daje na uvid natjecatelju radi kontrole.
Potpisom natjecatelj potvrđuje činjeničnu i računsku ispravnost izvješća o letu. Nedostajući potpisi WR-a ili FT-a, po pravilu, dovode do nevaženja izvješća o letu. Onaj tko misli da postoji greška, mora to odmah priopćiti WR-u. Rezultat bodovanja se ne može naknadno osporavati.
Ako FT ne želi potpisati, WR treba to navesti u izvješću uz navođenje razloga. FT treba sebi napraviti kopiju i mora kontroloru žurno dostaviti izvješće o letu (original). Izvješća o letu, koja stignu sa zakašnjenjem mogu se proglasiti nevažećim.
Ako kontrolor pri ocjeni izvješća o letu utvrdi nepravilnost ili grešku, to ide na teret FT-a.
To znači, ako se  ukupan rezultat ne može utvrditi, izvješće o letu nije potpuno ispunjeno ili je nečitko, to dovodi u pitanje važenje natjecateljskog leta.
Kod FK-natjecanja izvješća o letu može prikupljati uprava i poslije kontrole vratiti ih natjecatelju.

B 19 Kontrola (ocjena) rezultata

Najkasnije 10 dana od završetka sezone letenja, moraju se kontroloru dati sva izvješća o letu (rok za isključenje). Mjerodavan je poštanski pečat.
Izvješća o letu koji pristignu kasnije, ne uzimaju se u obzir.
Plasman se osim u otvorenoj klasi, u svim ostalim klasama određuje prema rezultatima bodovanja.
U slučaju istog broja bodova, odlučuje kraće vrijeme bodovanja.
Ako je i vrijeme bodovanja isto, prednost se daje mlađem golubu.
Izuzetak čine Wammen i Wuta. Kod obje ove klase u slučaju istog broja bodova odlučuje kraće vrijeme dropiranja. Ako je i vrijeme dropiranja isto, odlučuje kraće vrijeme bodovanja. Ako je pak i vrijeme bodovanja isto, prednost se daje mlađem golubu.
U otvorenim klasama se ne određuje plasman i ne daju se nagrade. Ako se kod pojedinačne klase sa više vrsta pokaže, da sposobnosti pojedinih vrsta znatno odstupaju jedna od druge, EFU / državni klub može da zaključi sistem ocjene koji odstupa od postignutog broja bodova (na primjer proporcionalni sistem).

B 20 Određivanje plasmana i dodjela pehara

Pri određivanju plasmana uzimaju se u obzir samo FT, koji su zaista startali njihove golubove, to znači, golubovi moraju da lete.
Nije dovoljno, na primjer, da FT 3 mlada goluba stavi na kavez i pusti ih da poslije par zamaha krilima opet slete.
Sve natjecateljske klase, kod kojih je startao samo jedan ili dva FT-a, se obuhvaćaju i ocjenjuju prema proporcionalnom sistemu u jednoj zbirnoj klasi ocjenjivanja.
Dodjela pehara se vrši prema slijedećem pravilu: 1 ili 2 FT: nema pehara za vrstu, već ocjena u zbirnoj natjecateljskoj klasi, od 3 FT: 1 pehar, od 5 FT 2 pehara, od 7 FT 3 pehara, od 16 FT 4 pehara, od 20 FT 5 pehara itd. U 4-tom koraku po jedan pehar više.

B 21 Proporcionalni sistem

Pri ocjenjivanju prema proporcionalnom sistemu kod svakog FT-a se određuje koliko % je postigao on sa njegovim postignutim bodovima u usporedbi s  prosječnim rezultatom (indeks-bodovi) njegove vrste.
Plasman se određuje prema postignutim % - postotcima. Model za određivanje indeks-bodova utvrđuje EFU/ državni klub. Određivanje propisivanja indeks bodova je zadatak kontrolora.

C Pravilnik o sucima

C 1 Ovlast za bodovanje


Natjecateljski let je važeći kada ga primi WR koji je ovlašten za ovu natjecateljsku klasu.
EFU/državni klub objavljuju tko je registriran za tekuću godinu kao WR (tko je ovlašten za bodovanje). U otvorenim klasama je registriran WR, koji je ovlašten za bodovanje u postojećim klasama sa sličnim karakteristikama leta.

C 2 Registracija kao WR

WR je ovlašten za bodovanje jedne klase samo onda kada ima legitimacijsku ispravu suca za bodovanje i u posljednje 3 godine je prije tekuće sezone letenja, radio na bodovanju natjecateljskog leta zajedno sa drugim WR (zajedničko bodovanje).
Ako je posljednje zajedničko bodovanje bilo prije više od 3 godine, WR može opet zahtijevati ovlast za bodovanje, ako je zajedno sa drugim WR–om ovlaštenim za suđenje, imao obuku za bodovanje u svrhu osvježavanja znanja.
Bodovanje pripravnika ili stažiste, pri određivanju rezultata bodovanja se ne uračunava, već se unosi kao obuka u kolonu za pripravnike “stažiste” u izvješću o letu.
Nakon slanja izvješća o letu sa obukom u bodovanju nadležnom WR, on (WR) dobiva opet ovlast za bodovanje. Kod klasa sa sličnim figurama, dovoljno je zajedničko bodovanje da bi neko bio ovlašten za sve klase ovog odsjeka. Postoje slijedeći odsjeci:

 1. Roller,
 2. Rolltummler,
 3. Klatschtümmler,
 4. Sturzflieger Wuta/Wammen,
 5. Kelebek,

  f)  Dunek otvoren i zatvoren.

C 3 Oduzimanje ovlasti za bodovanje

Kod teških povrjeda WO ili kada rezultati bodovanja trajno znatno odstupaju od prosjeka, državni klub (uprava) ili EFU mogu oduzeti ovlast za bodovanje.
Da bi se provjerila sposobnost WR-a, može se zahtijevati zajedničko bodovanje sa drugim WR-om.

C 4 WR-legitimacija

Preduvjet za dobivanje WR-legitimacijske isprave je uspješan učinak na najmanje 10 obuka pri letu i polaganje teoretskog ispita.
Pri natjecateljskom letu FT ne smije istovremeno raditi kao stažista.
Obuka je uspješno položena samo onda, kada rezultat bodovanja pripravnika samo neznatno odstupa od ukupnog rezultata jednog ili više WR-a.
Teoretski ispit se može polagati i prije postizanja obuke na 10 letova.
Izrada izvješća o ispitu je zadatak kontrolora.
Za izradu i izdavanje WR-legitimacija EFU/državni klub bira kontrolora za WR-pitanja.

C 5 Obuka pripravnika (stažista)

Obuku pripravnika mogu vršiti samo WR koji su ovlašteni za tekuću godinu.
WR mora pripravnika upoznati s WO i točno mu objasniti kako moraju izgledati figure letenja ili kako treba izgledati let.
Rezultat u bodovima koji je odredio pripravnik kod bodovanja leta ne uračunava se u ukupnom rezultatu, samo se unosi u kolonu – pripravnik -stažista(WRA).
Pripravnik treba  po uputi WR-a ispuniti izvješće o letu, pri čemu je WR odgovoran za ispravnost i to potvrđuje potpisom izvješća o letu.

C 6 Obuka i zajedničko ocjenjivanje

Da bi se postigao jedinstveni nivo ocjenjivana, WR mora imati obuku.
To se prije svega postiže tako što 2 ili više WR istovremeno primaju let i pri tome se međusobno mogu orijentirati prema postignutim rezultatima u pogledu bodovanja (zajedničko ocjenjivanje).
Ako jedan WR ne smije vršiti ocjenjivanje, jer i sam starta u FK-natjecanju u natjecateljskoj klasi, on opet smije ocjenjivati let zajedno s drugim, ali samo u svrhu obuke.
Postignuti rezultat u pogledu bodova se ne uračunava prilikom određivanja ukupnog rezultata, već se kao obuka unosi u kolonu za pripravnike-stažiste u izvješću o letenju.
Ovakve obuke se priznaju kao zajedničko ocjenjivanje (vidi C2).

C 7 Popunjavanje izvješća

Nakon završetka natjecateljskog leta, WR mora ažurno i čitko, po osobnoj savjesti, ispisati potpuno izvješće o letu i potpisati ga.
Zatim izvješće mora žurno predati FT-u radi kontrole i potpisivanja. (B 18).

C 8 Odvojeno bodovanje više WR-a

U načelu WR (suci) trebaju odvojeno jedan od drugog vršiti bodovanje.
U izuzetnim slučajevima je ipak mudro, da se WR (suci ) dogovore, npr. kada jedan WR zbog nepovoljnog stajališta ili zbog smetnje u vidljivosti, nije u mogućnosti točno i jasno promatrati (na primjer napad ptice grabljivice, određivanje kuta pada, netipično ponašanje pri letu itd.).
Kako bi se kod teških letova WR mogao potpuno koncentrirati na goluba letača, on smije uzeti pomoćnu osobu, koja će za vrijeme leta praviti zabilješke.
WR može za vrijeme natjecateljskog leta uzeti pomoćnu osobu  kod FK-letova kada FT koristi puno dropera i WR ne može istovremeno promatrati natjecateljske golubove i dropere.
Bodovi svih WR-a se unose u zajedničko izvješće o letu i matematički se određuje prosječna vrijednost.

C 9 Vid WR-a

Radi korektnosti, na natjecanju smije biti angažiran samo WR koji dokaže da ima prosječan vid (uključujući i naočale). Svaki WR bodovanje vrši na vlastitu odgovornost, sve dok može besprijekorno prepoznati letačke figure, bez pomoći dvogleda.
Kada se zbog velike udaljenosti, letačke figure više ne mogu bodovati, WR mora o tome, pravovremeno, izvijestiti FT, da bi ovaj mamio golubove.
U načelu, WR smije bodovati samo letačke figure ili padove ili okretanja , koja može točno i besprijekorno vidjeti i utvrditi.

C 10 Stajalište WR-a

WR (suci ) prilikom natjecateljskog leta smiju se tako pozicionirati da mogu optimalno promatrati događaje pri letu. Oni se moraju potruditi da obuhvate skoro sve figure, a pri lošem letu u grupi smiju promatrati one golubove koji prave najviše bodova za ukupan rezultat. Kada dođe do ometanja leta u grupi zbog drveća, kuća itd. WR (suci ) moraju promijeniti svoju stojnu točku ali ne trebaju pratiti golubove koji su se izdvojili (»otišli«). Da bi se garantiralo nezavisno ocjenjivanje, razmak između WR-a treba biti po pravilu najmanje 10 metara. Kod obrušivaća (Sturzflugtauben), WR(suci)  se moraju odgovarajuće postaviti u odnosu na HS ili FK, tako da se kut pada (Sturzwinkel) može bolje obuhvatiti (utvrditi). Kod vrtaca (Drehsturztauben), natjecatelj treba navesti smjer iz kojeg će mamiti golubove. WR se trebaju tako postaviti da mogu što bolje registrirati sliku i dužinu okretanja.

C 11 Pomoćna sredstva pri bodovanju

Za točno utvrđivanje vremena bodovanja , maksimalnog vremena leta itd. WR mora koristiti sat , znači da nisu dozvoljene procijene . Kod bodovanja Sturzflugtauben Wuta i Wammen obvezno treba koristiti štopericu, tako da se točno u sekundu može odrediti vrijeme dropiranja. Bodovanja kod Rollertauben i Purzlertauben su važeća samo onda kada se ona vrše ručnim brojačem. Funkcija i NULA-podešavanje ručnog brojača trebaju se prekontrolirati prije početka bodovanja od strane WR-a. WR bi pri prijemu leta trebao sa sobom nositi WO, kako bi se brzo uklonile eventualne nejasnoće i da bi se bodovanje odvijalo korektno.

D Klase bodovanja i opis učinka u umjetničkom letu

D 1 Klase bodovanja i svrstavanje u vrstu


Klase bodovanja Vrste u koje je svrstana … Otvorene klase- Sve vrste koje nisu svrstane ni u jednu klasu bodovanja (VIDJETI ORIGINAL ) !!! Tabela!!!

D 2 Svrstavanje novih pasmina u klase bodovanja

Svrstavanje jedne nove pasmine mora se zahtijevati u pisanoj formi, uz navođenje podataka o karakteristikama i osobinama leta i uz prilog opis pasmine prvom predsjedavajućem ili kontroloru. Podnošenje zahtjeva mora se izvršiti pravovremeno,  prije glavne skupštine EFU-a / državnog kluba kako bi bilo moguće objavljivanje zahtjeva u klupskom časopisu. O davanju odobrenja za novu vrstu se donosi odluka u EFU/državnom klubu:

 1. Nova se pasmina – rasa mora bez sumnje razlikovati od već svrstanih rasa.
 2. Bar tri različita natjecatelja moraju u posljednjoj letačkoj sezoni napraviti natjecateljske letove sa novom vrstom, u otvorenoj klasi. Ovi letovi moraju biti primljeni od kontrolora ili od strane WR-a kojeg je ovlastio kontrolor. Let treba pokazati na međunarodnom Deutschen Meisterschaft (natjecanju u Njemačkoj) da bi što više Spfrde mogli napraviti sliku o novoj vrsti.

  D 3 Letačke figure (definicija)

  Jednostruko prevrtanje: Jedno prevrtanje (ne smije se dodati ni jedna druga figura)

Dvostruko prevrtanje (duplo): Dva uzastopna prevrtanja, golub između dva prevrtanja ne smije započeti normalan let (nema udara krilima ili jedrenja), ne smije dodati ni jednu drugu figuru).

Rolle (rola): Tri ili više prevrtanja. Dužina dubine role i brzina opisuju se kod pojedinih natjecateljskih klasa odnosno vrsta.

Mlin: Golub širi krila i okreće se kao diskus-disk u vodoravnoj osi prema dole.

Šraf:  Golub je prilično skupio krila, okreće se za nekoliko uzdužnih osi i “pada/obrušava se/juri” što okomitije prema dole.

Aksijalno okretanje: Golub se okreće u vodoravnom pravom letu za nekoliko uzdužnih osa i pri tom prilično skuplja krila.

Spirala: Golub ne pada pravolinijski, već u obliku spirale. Linija pada liči na vadičep.


D 4 Kombinacije figura

Ako se pokazuju dvije ili više letačkih figura jedna za drugom, a golub u međuvremenu ne počne sa normalnim letom (udar krilima ili jedrenje), to se ocjenjuje kao jedna figura, znači da se dodjeljuje samo jedan bod (na primjer kod OR: duplo prevrtanje sa duplim “mlinom” je 1 bod) .

Specijalno pravilo za Roller-a:  Kod klasa OR, GR i RotuK  za figure, koje su duboke bar 2 metra daje se dodatno jedan bod (dakle, ukupno 2 boda).

Standardne klase bodovanja za Roller-e i Purzler-e:

D 5 Klasa bodovanja

Purzler (PK): Veličina jata: 3 goluba letača. Cilj uzgoja: Puno pojedinačnih i duplih prevrtanja u lijepom izvođenju.
Nepoželjna su kosa prevrtanja ili prevrtanja preko leđa.
Sljedeće figure se ocjenjuju jednim bodom:

 1. pojedinačno (jedno) prevrtanje
 2. duplo prevrtanje

Rolla (3 ili više prevrtanja) i kombinirane figure (na primjer jedno prevrtanje sa jednostavnim mlinom), kao i mlinovi i “šrafovi” nisu poželjni i ne boduju se.

D 6 Opće Roller-klase

Veličina jata: 3 goluba letača, jednim bodom se boduje rollovanje, brzo ili lagano. Teži se ka dubini role 2- 3 metra (dužina trajanja rolle oko 1 sek).
Znatno dublje rolle nisu poželjne kako se ne bi potpomagalo propadanje(“Durchrollen”).
Mlinovi, šrafovi i kombinirane figure se ne boduju.

D 7 Rolltummler-klasa (RotuK)

Veličina jata: 3 goluba letača. Cilj uzgoja: puno figura .
Slijedeće figure se ocjenjuju 1 bodom:

 1. Duplo prevrtanje
 2. Rollovanje brzo ili polako. Dubina role kojoj se teži je 2-3 metra (dužina trajanja rolle oko 1 sek). Nisu poželjne znatno dublje role, kako se ne bi potpomagalo propadanje.
 3. Mlin bar dvostruki, brzo ili lagano.
 4. Šraf najmanje dvostruki.
 5. Kombinacija od bar dvije figure (prevrtanje, mlin ili šraf).

Sve figure, koje su duboke najmanje 2 metra boduju se dodatnim bodom (ukupno 2 boda).

Samostalne klase bodovanja za određene vrste:

D 8 Klasa bodovanja Birmingham-Roller (BR)

Veličina jata: 3 goluba letača. Cilj uzgoja: točno rollovanje i čist završetak procesa “valjanja /rolle”.
Bočno valjanje i mlinsko okretanje ili šraf na kraju procesa valjanja nisu poželjni.
Jednim bodom se ocjenjuju samo brza rollovanja u obliku lopte, okomita odmotavanja unazad.
Dubina role kojoj se teži je 2 do 3 metra (trajanje role oko 1 sekunde)
Nisu poželjne znatno dublje role da se ne bi potpomagalo propadanje.

D 9 Klasa bodovanja Galatzer Roller (GR)

Veličina jata: 3 goluba letača. Cilj uzgoja: puno figura.
Slijedeće figure se ocjenjuju jednim bodom:

 1. duplo prevrtanje
 2. vrlo brzo rollovanje unazad . Dubina rola treba iznositi oko 2-3 metra (dužina trajanja rolle oko 1 sek)
 3. mlinsko okretanje najmanje dvostruko, brzo ili lagano
 4. šraf najmanje dvostruki
 5. kombinacija najmanje 2 figure, okretanje, mlin i šraf.

Sve figure koje su duboke najmanje 2 metra, ocjenjuju se dodatnim bodom (dakle, ukupno 2 boda).

D 10 Klasa bodovanja Orientalische Roller (OR)

Veličina jata: 3 goluba letača.
Cilj uzgoja: kod HS puno figura i visoki let, kod FK samo puno figura.
Slijedeće figure se ocjenjuju jednim bodom:

 1. Rollovanje brzo ili lagano. Dubina role kojoj se teži 2-3 metra (dužina trajanja rolle oko 1 sek). Znatno dublje role nisu poželjne da se ne bi potpomagalo propadanje.
 2. duplo prevrtanje,
 3. mlinsko okretanje najmanje dvostruko,
 4. šraf najmanje dvostruki,
 5. aksijalno okretanje najmanje dvostruko
 6. kombinacija od najmanje 2 figure (prevrtanje, mlin, šraf ili aksijalno okretanje).

Sve figure koje su duboke najmanje 2 metra, ocjenjuju se dodatnim bodom (dakle, ukupno 2 boda).
Visinski let (samo kod HS). Po započetoj minuti svakom se golubu daje po jedan bod. Bodovanje visinskog leta počinje kada pri jasnoj vidljivosti pojedine letačke figure više nisu besprijekorno prepoznatljive bez pomoći dvogleda kod najmanje dva goluba letača.
Od početka bodovanja visinskog leta završava se bodovanje figura.
Preduvjet za bodovanje visinskog leta je da sva tri goluba lete okomito iznad HS. Ako jedan golub krene bočno, završava se bodovanje visinskog leta.
Kada golubovi opet dođu niže i kod najmanje dva goluba opet se mogu besprijekorno prepoznati letačke figure, tada se završava bodovanje visinskog leta i opet počinje bodovanje figura.
U okviru maksimalnog vremena bodovanja , po započetoj minuti visinskog leta daje se po jedan bod za goluba.

D 11 Klase bodovanja Klatschtümmler – Tapšači (KT 3 goluba)

Veličina jata: 3 goluba letača.
Cilj uzgoja: Kerzeziehen (izvlačenje svijeće) i purzeln (prevrtanje), pretežno kod izvlačenja svijeće i glasno tapšanje krilima.
Pod izvlačenjem svijeće podrazumijeva se što okomitije (bar 70°) podizanje goluba uz glasno tapšanje krilima.
Golub pri tome treba pokazati puno pojedinačnih prevrtanja.

Za slijedeće figure daje se po jedan bod :
a) za svako pojedinačno prevrtanje za vrijeme leta i izvlačenja svijeće,
b) po metru visoko izvučena svijeća bez prevrtanja.

D 12 Klase bodovanja Klatschtümmler – Soloflug (KT – Solo)

Natjecatelj starta samo sa jednim golubom (bez pratećih golubova).
Cilj uzgoja: Izvlačenje svijeće / penjanje sa puno pojedinačnih prevrtanja, glasno tapšanje krilima.
Za slijedeće figure daje se po jedan bod :
a) po metru visoko izvučene svijeće (čak i bez prevrtanja),
b) po pojedinačnom prevrtanju, dok izvlači svijeću.

Ne boduju se prevrtanja koja se pokazuju za vrijeme leta.

D 13 Klase bodovanja Wuta (Wu) i klase bodovanja Wammen (Wa)

Obje vrste se boduju po istim pravilima, ali plasman FT se vrši u dvije odvojene klase bodovanja.
Veličina jata : tri goluba letača.
Cilj uzgaja : što više penjanje i okomito pravolinijski pad sa skupljenim krilima bez prekida do cilja. Cilj je neposredna okolina HS ili FK.
Izvlačenje krugova i “klackanje/ljuljuškanje” kao i otvaranje krila (padobran) za vrijeme pada nije poželjno.
 »Upravljačka kretanja« (okretanje tijela ) su dozvoljena.
Vrijeme mamljenja: »Željeni« pad se “aktivira/pokreće” sredstvom za mamljenje (na primjer Dropper).
Padovi prije početka mamljenja se ne boduju. FT mora WR-u jasno i glasno najaviti  početak mamljenja.
Kod istog broja bodova, za plasman odlučuje kraće vrijeme mamljenja.
Vrijeme mamljenja počinje teći početkom mamljenja i završava se slijetanjem trećeg goluba na cilj.
Boduje se visina sa koje golub započinje pad (poslije početka mamljenja).
Pod početkom pada se podrazumijeva trenutak kada golub skupi krila, i očigledno pada više metara.
Prekid pada : Prekid pada znači da golub počinje normalan let (udaranje krilima ili jedrenje) . Kod prekida pada golub ne smije izgubiti puno u visini. To znači da on ne smije letjeti ka dole. Ako je jedan golub pri prekidu pada, znatno letio dole, to dovodi do nevaženja dotadašnjeg pada. Ako golub i dalje pada, iznova počinje bodovanje u svim pozicijama, to znači golub dobiva nove bodove za visinu iz koje dalje tako pada.
Također se ponovo boduje kut pada, slika pada - itd…
Bremsschleife (Kočiona petlja) : Golub na određenoj udaljenosti ispred cilja (HS ili FK) smije prekinuti pad i izvući “kočnicu” (ne boduje se kao prekid). Zavisno od visine i brzine pada, kao odgovarajuća udaljenost važi 10 – 20 metara. Međutim, ako golub prekine pad iznad dozvoljene zone kočenja (svejedno na kojoj visini) i leti dole ka cilju (bez pada) mora se čitav let goluba bodovati sa 0 bodova, jer nema pada do cilja (HS ili FK).
Određivanje kuta pada : Kod određivanja kuta pada boduje se putanja od početka pada do cilja (HS ili FK). Kod svakog prekida, treba ponovo odrediti kut pada pri daljem padu.
U izvješće o letu se unosi prosječni kut pada, pri ukupnom padu.
Visine leta :
Donja visina = dupla visina tornja crkve! (Kirchturmhöhe) (glava, rep i udar krila se još jasno vide).
Srednja visina = veličina čvorka! (Starengröße) (glava se vise ne vidi, a rep i udaranje krila se i dalje vidi)
Oberluft = veličina leptira (glava i rep se više ne vide, a udar krila se vidi).
Visina točke = golub izgleda kao točka ( glava, rep i udar krila se više ne vide). Dodjela bodova : vidi izvješće o letu, boduju se samo golubovi, koji su postigli bar donju visinu.

Drehsturztauben – Vrtači

D 14 Klasa bodovanja Dunek otvoreni i klasa bodovanja Dunek zatvoreni

Dunek otvoreni i zatvoreni se boduju prema istim pravilima, ali se plasman FT-a vrši u dvije odvojene klase bodovanja.
Bodovanje:
Bodovanje se vrši po izboru pri startu tri goluba ili startu jednog goluba. FT to mora da odlučiti prije početka bodovanja.
Dunek u okviru maksimalnog vremena letenja od 30 minuta mogu startati maksimalno 3 puta (3 mogućnosti startanja kod leta u grupi ili 3 mogućnosti startanja po golubu kod pojedinačnog startanja).
Redoslijed startanja određuje FT.
WR mora prije svakog starta kontrolirati brojeve prstenja. Poslije svakog startanja (u grupi i u pojedinačnom startu) FT može do 5 minuta djelovati na svoje golubove i animirati ih na let.
Nakon početka mamljenja golubovi se više ne smiju animirati na let, niti se smiju ometati pri slijetanju.
Pojedinačno startanje:
Pojedinačno startanje može se vršiti sa ili bez pratećeg goluba. Prateći golub ne smije biti iste vrste ili rase i pri FK bodovanju se tretira kao Dropper.
Kada se golub letač po WR-u očigledno spustio (sletio), let važi kao završen.
Svaki ponovni start važi kao dalji let.
Let u grupi:
Kod leta u grupi, zbog nepreglednosti pri bodovanju može doći do oštećenja u pogledu bodova što FT mora prihvatiti.
Ponovni start može uslijediti kada je po WR-u očigledno sletjela cijela grupa . Bodovanje:
Boduju se sve okretne figure koje se pokažu poslije početka mamljenja.
FT mora jasno da WR-a izvijesti o  početku mamljenja.
Svi letovi moraju se upisati na poleđinu izvješća o letu.
Boduje se najbolji let po golubu (kod pojedinačnog startanja), odnosno, najbolji let pri letu grupe.
Jedna okretna figura se sastoji od puno okretaja, a sa minimalno jednim metrom dužine okretanja.
Ne boduju se pojedinačni okretaji ili vrlo lagane (spore) okretne figure, kod kojih se okretaji mogu jasno brojati.
Jedna okretna figura važi kao završena, kada brzina okretanja postane tako spora, da se okretaji mogu jasno brojati.
Ako se pri jednoj okretnoj figuri prikažu različite brzine i slike okretanja prema stupnjevima bodovanja od 1 do 3, treba dati odgovarajuće bodove.
Sistem bodova vidjeti u izvješću o letu.

Okretne figure kod Duneka otvorenog:
Okretaji moraju biti što brži sa široko otvorenim krilima. Krila se mogu držati vodoravno ili vrhovi krila da budu povijeni prema gore.
Nastaju figure u obliku tanjura, posudice ili stope.
Ne boduju se figure sa skupljenim krilima.

Okretne figure kod Duneka zatvorenog:
Okretaji moraju biti što brži sa skupljenim krilima. Pri tome nastaju figure, koje podsjećaju na bananu (banana - okretanje).
Ponekad se kod malo “pomjerenih grudi naprijed” malo otvara luk krila, Handschwingen (ručne vibracije) trebaju ostati što “uže / zatvorenije” skupljene. Pri tome nastaju figure u obliku kugle.
Ne boduju se okretne figure sa potpuno otvorenim krilima. Spielflugtauben

D 15 Klasa bodovanja Kelebek (Ke)

Veličina jata: 5 golubova.
Kelebek-jato može startati u okviru maksimalnog vremena bodovanja od 30 minuta, maksimalno 3 puta.
FT posle startanja može do 5 minuta djelovati na golubove i da animirati ih na let. Poslije dropiranja golubovi se više ne smiju animirati na let niti se ometati pri slijetanju. Ponovni start može uslijediti kada sleti kompletno jato.
Kod ponovnog starta FT može ponovo do 5 minuta djelovati na golubove. Bodovanje se vrši nezavisno od dropiranja.
Kelebek nije “zatvoreni” Stichflieger (“letač u jatu”) već svaki golub kao solista pokazuje svoju vlastitu letačku igru.
Kelebek-jato treba pokazati svoju letačku igru u jednom velikom primamljivom roju (Pulkflug), tako da bi WR imao u vidnom polju sve golubove.
Leptir-let djeluje najbolje, zbog zajedničke igre svih golubova. Pri tome svaki golub pokazuje drugu letačku igru, zbog česte promjene tempa, pravca i visine.
Slijedeća letačka karakteristika Kelebek-a je aksijalno okretanje u pravom letu (vodoravni let). Golub se pri tome okreće oko vlastite uzdužne ose, a pri tome ne smije izgubiti puno na visini.
Pad Kelebeka smije se vršiti u puno varijanti i u puno spirala i okretaja, otvoreno ili zatvoreno.
Sistem bodovanja vidi u izvješću o letu. Nepoželjno je Rollen, Purzeln, ili mlinsko okretanje.

D 16 Otvorene klase (OK)

Sve nove vrste-rase, koje još nisu svrstane ni u jednu natjecateljsku klasu (“klasu bodovanja”), svrstavaju se u otvorenu klasu. U otvorenoj klasi se ne određuje plasman i ne daju se nikakve nagrade.
FT mora  WR-u objasniti, koje se letačke figure trebaju bodovati. U izvješću o letu treba napraviti točne zabilješke.
Ovlašten za bodovanje je svaki WR, koji je ovlašten za bodovanje za usporedive karakteristike letenja u postojećoj natjecateljskoj klasi.
Ako se teži ka svrstavanju nove vrste u natjecateljsku klasu, tada treba obratiti pozornost na točku D 2.

Klase

Pasmine

Purzler klasa

Brodski prevrtač - Broder, Elsterpurzler (EP), Siebenbürger doppelk.Tümmler(SP), Ostpreußische Werfer(OW), Culbutant Francais(CF)

Rolltümmler klasa

Sisački prevrtač, Bursa Roller, Vršački prevrtač

Birmingham roller

Birmingham roller

Orijentalni roller

Orijentalni roller

Takla

Mardin, Usbeken, Bakina, Agarantauben

Takla - Solo

Mardin, Usbeken, Bakina, Agarantauben

Wammen

Wammen

Wuta

Wuta

Dunek otvoreni

Dunek, Dönek, Dünek

Dunek-Eng

Makedonski dunek

Kelebek

Kelebek

Otvorena klasa

Sve pasmine prevrtača i rolera koje nisu svrstane u jednu od postojećih klasa

 

 

www.000webhost.com